Index of Disturbed Order
42 plants from the conservatory housed in Karol and Wanda's 70-year-old house. Some of them have been there since the beginning. They live in interspecies symbiosis, dependent on each other and the house's inhabitants. They remember the family's history. After Karol and Wanda died, I cataloged the plants, wanting to preserve the memory of the last residents of the house. My action disrupted the orderly life processes of the plants.
Indeks zakłóconego porządku
42 rośliny z ogrodu zimowego mieszczącego się w 70 letnim domu Karola i Wandy. Niektóre z nich są tam od początku. Żyją
w symbiozie międzygatunkowej, zależne od siebie i mieszkańców domu. Pamiętają historię rodziny. Po śmierci Karola i Wandy skatalogowałam rośliny, chcąc zachować pamięć o 
ostatnich mieszkańcach domu. Moje działanie zakłóciło uporządkowane procesy życiowe roślin.
View from the exhibition "Phytographies", Academy of Fine Arts in Katowice, 27.10 - 15.11.2023. The aim of the exhibition was to explore the junctures - the places where plants (Gr. phyto) resist human ways of expression, making their mark on them. 

Widok z wystawy „Fitografie”, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 27.10 — 15.11.2023. Celem wystawy było zbadanie styków – miejsc, w których rośliny (gr. phyto) stawiają opór ludzkim sposobom wyrażania się, odciskając na nich swoje piętno.
Back to Top